Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Slavné stavby Jindřicha Freiwalda
  • Bitva u Kolína
  • Verše malované štětcem
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Medaile k vítězství u Lovosic

Nesignovaná stříbrná medaile, vyražená na paměť pruského vítězství u Lovosic, je připisována vratislavskému medailérovi Georgu Wilhelmu Kittelovi (1694–1769). Kittel byl autorem řady pamětních medailí, přičemž bitvy slezských válek patřily k jeho oblíbeným tématům. Tyto „lidové“ medaile dosáhly velké popularity. Nevznikaly na objednávku dvora, ale bez větších uměleckých nároků oslavovaly vítězství pruského krále Friedricha II. a přispívaly k šíření jeho vojevůdcovské slávy. Současně svému tvůrci přinášely vydatný zdroj obživy.
Jaké vítězství získal pruský král 1. října roku 1756 u Lovosic? Friedrich II. si byl vědom skutečnosti, že postavení Pruska v nadcházející válce, později nazvané sedmiletá, není výhodné. Uzavřel spojeneckou smlouvu s Velkou Británií a zajistil si vydatné finanční injekce, ale tím výčet jeho silných spojenců končil. Naopak úhlavní pruský protivník – Marie Terezie s pomocí svých diplomatů vytvářela mohutnou protipruskou koalici Francie, habsburské monarchie, řady německých států, Švédska, ale také sílícího, ale nevypočitatelného Ruska. Friedrich II., jak již mnohokrát před i poté, se rozhodl energicky jednat. Na konci léta chtěl vyřadit z válečné „partie“ sousední slabé Sasko, které deklarovalo neutralitu, avšak udržovalo dobré vztahy s Vídní a Paříží. Král navíc usiloval o vytvoření optimálních podmínek pro jarní válečnou kampaň proti Vídni.
29. srpna pruská armáda vtrhla do Saska a 10. září byla saská armáda obklíčena v Pirně. Část pruské armády v síle asi 30 tisíce mužů pochodovala dále do Čech, kde měla obsadit obrannou linii na řece Ohři a přezimovat zde.
Habsburská monarchie, která přečkala existenční zkoušku za válek o dědictví rakouské, sice prošla řadou reforem a její armáda podstatně zvýšila bojeschopnost, přesto na počátku sedmileté války jednala poměrně liknavě v porovnání s efektivnějším postupem pruského království. Po zdlouhavé mobilizaci se císařsko-královská armáda seskupovala u Kolína. Pod velením polního maršála Maxmiliána Ulyssese hraběte Browna 14. září vyrazila od Kolína k Budyni. Browne zamýšlel svést s Prusy menší bitvu u Lovosic a získat tak čas k pomoci Sasům s evakuací jejich obležené armády přes Labe. Sled válečných dějů se však odvíjel jinak. Pruský král dorazil k vojsku do Ústí nad Labem 28. září a vedl ho osobně k Lovosicím, aby zničil Browneho armádu.
Po prvních nočních přestřelkách bitva vypukla ráno 1. října 1756 za velmi husté mlhy, která útočícímu Friedrichovi ztěžovala orientaci v sestavě protivníka. Rakouským jednotkám se dařilo eliminovat pruské útoky, takže se Friedrich II. v jednu hodinu odpoledne domníval, že bitvu ztratí a rozhodl se z bojiště odjet. Se známým výrokem „Tohle nejsou ti staří Rakušané“ přenechal velení polnímu maršálovi Jamesi Keithovi. Prusům se nakonec podařilo sevřít Browneho armádu a dobýt Lovosice, ale zkušený Ir stáhl vojsko do zajištěných pozic. Ve tři hodiny odpoledne bylo v podstatě dobojováno. Friedrich II. se vrátil a druhý den triumfálně vstoupil do Lovosic.
Výsledek bitvy byl sporný. Prusové sice vytlačili císařsko-královskou armádu, avšak nezničili ji a neměli dostatek sil k dalšímu boji. Rakušané svedli s Prusy vyrovnanou bitvu a nedovolili jim přezimovat v Čechách. Na pomoc Sasům sice vyslali vyprošťovací sbor, ale obklíčenému saskému vojsku se nepodařil průlom a nakonec 16. října kapitulovalo.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Dožínky v kouřimském skanzenu

více - Dožínky v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Dožínky", který se koná v sobotu 19. srpna v 10.00 - 18.00 hodin.
(14.8.2017)

Výstava "Vltava, Sedlčansko a Sedlecko v díle českých krajinářů"

více - Výstava
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na prohlídku výstavy, která se koná ve dnech 15. července - 17. září.
(11.7.2017)

"Od Markéty k Matičkám" v kouřimském skanzenu

více -
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tématické instalace, která je k videní ve dnech 15. července - 10. září.
(10.7.2017)

Řemeslné pohádkové léto v kouřimském skanzenu

více - Řemeslné pohádkové léto v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na program Řemeslného pohádkového léta, který se koná každou sobotu ve dnech 1. července - 12. srpna.
(26.6.2017)
logo_kudyznudy_215


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­