Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Přednáška
  • Jan Kotěra
  • Sladkosti na Kolínsku
  • Umění ve službách reklamy
  • Vážky
  • Nejen nepřátelé
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje a v přilehlém areálu Bartolomějského návrší.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice
Kartičky s tématikou Československé armády

Oblibu kávových náhražek již odvál čas, dnešní spotřebitelé je prakticky neznají, ale mezi sběrateli si udržují vysokou popularitu dózy a různé krabičky, plechové reklamní cedule, plakáty a drobné reklamní tisky jejich výrobců. Kolínská továrna na kávové náhražky s logem sokola, lidově zvaná „Kolínská cikorka“ či „Cikorka“, od počátku budovala svůj firemní image. V marketingové komunikaci oslovovala hospodyňky sdělením o českosti a originalitě svých výrobků dokonalé jakosti pod heslem „Svůj k svému“.
Založena byla v roce 1894 jako společenstvo s ručením omezeným. Postavila továrnu se sušárnou cikorky na Zálabí v Ovčárecké ulici čp. 305 (pozdější Soja, dnes Chocoland) a další sušárnu v Řečanech. Na konci roku 1898 se uskutečnilo zakcionování firmy a vznikla Kolínská továrna na kávové náhražky, akciový podnik česko-moravského kupectva. Odbyt výrobků narůstal a vyžadoval vybudování či nákup dalších výrobních kapacit v českých zemích, ale i v Lublani nebo Haliči (na území tehdejšího Rakouska-Uherska). V roce 1912 se firma stala jedním z největších českých podniků tohoto typu a její ředitelství se přesunulo do Prahy. Spolupracovala s řadou výtvarníků a reklamní tiskoviny nechávala tisknout na zakázku. V roce 1919 koupila kolínskou tiskárnu Josefa Rellicha v Žižkově ulici čp. 159. Jednalo se o původní Fotochemigrafický závod fotografa Františka Krátkého, který založil v roce 1900. Kolínská továrna na kávové náhražky zde tiskla obaly a širokou škálu reklamních tisků.
Reklamní strategie firmy, kterou se zásadně neodlišovala od ostatních konkurentů včetně Velimské továrny, se zaměřovala nejen na dospělé zákazníky, ale i na dětského příjemce. Reklamní pohádky, sběratelské kartičky nebo hry, jež byly vkládány do balení cikorky, byly zacíleny na děti a mládež. Jejich pobídka měla ovlivňovat rodiče, aby kupovali výrobky Kolínské továrny. Firma tiskla celé série zábavných a mravoučných pohádek a kartiček s edukačním obsahem. Osvětové a vzdělávací kartičky určené pro český trh se zabývaly řadou témat: např. pražské nebo české památky, hrady, české opery, osobnosti a obrazy z dějin českého národa, dobrodružné příběhy nebo omalovánky.
Ve 30. letech 20. století se objevilo nové téma – Československá armáda. V souvislosti s rostoucím ohrožením Československé republiky zejména ze strany nacistického Německa (od r. 1933) nabyla na významu problematika její obranyschopnosti. Branná tématika se projevila i v reklamě, která vždy reaguje na aktuální dění. Např. pražská firma Schnöblig vydávala od roku 1937 letáky a plakáty o Československé armádě s reklamou zubní značky Thymolin, které vycházely přímo z materiálů Ministerstva národní obrany. Kartičky s tématikou armády nesly reklamy též čáslavské firmy Kosmos, Emil Pick a spol., která pro ně připravila i alba. Obrázkové sběratelské kartičky Kolínské továrny na kávové náhražky zobrazovaly vojenské uniformy a odznaky, bojovou techniku, výjevy z výcviku a vojenského života a také výsostné znaky vojenských letadel různých států. Firma na nich propagovala svou cikorku Zlatá hospodyňka a obilnou kávu Žitovka. S těmito kartičkami se rovněž dochovalo album „Naše armáda“, které Kolínská cikorka výslovně věnovala dětem.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý - pátek:
9.00 - 17.00
sobota - neděle:
10.00 - 17.00

více

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, senioři od 65 let, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Publikace "100 uměleckých předmětů"

více - Publikace
V našem muzeu je v prodeji publikace "100 uměleckých předmětů Regionálního muzea v Kolíně", jejímiž autory jsou historikové Mgr. Petra Hollerová a Mgr. Vladimír Rišlink.
(5.10.2021)

Výběrové řízení na pozici "Pracovník vztahů k veřejnosti"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Pracovník vztahů k veřejnosti" - zaměření na Muzeum lidových staveb v Kouřimi, Muzeum Kouřimska v Kouřimi a Podlipanské muzeum v Českém Brodě.
(29.9.2021)

Přednáška o kostele sv. Václava ve Svojšicích

více - Přednáška o kostele sv. Václava ve Svojšicích
Zveme Vás na přednášku ředitele našeho muzea Mgr. Vladimíra Rišlinka, která se koná v rámci svěcení kaple sv. Václava ve Svojšicích v neděli 3. října.
(28.9.2021)

Výběrové řízení na pozici "Kurátor sbírky památek venkovské architektury"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici: „Kurátor sbírky památek venkovské architektury“ (část sbírkového fondu etnografie v Muzeu lidových staveb v Kouřimi).
(23.9.2021)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­