Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Komentovaná prohlídka
  • Jiří Balcar
  • MEZI KMENY A STATEM
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Vážení návštěvníci,

ve dnech 29. května - 14. června jsou výstavní prostory ve Veigertovském domě z provozních důvodů uzavřeny. V běžné otevírací době muzea zůstává pro veřejnost přístupný muzejní obchod a expozice a výstavy v Červinkovském domě a Dvořákově muzeu pravěku. Prohlídky chrámu sv. Bartoloměje se rovněž konají beze změny.

Děkujeme za pochopení.

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Naturové druhy brouků ve sbírkách RMK

V rámci interních vědeckovýzkumných úkolů přírodovědného oddělení RMK na období deseti let (2009–2018) byl mimo jiné vybrán i specializovaný průzkum zoogeografického rozšíření vybraných druhů bezobratlých s důrazem na druhy zařazené do příloh Směrnice 92/43/EHS v rámci soustavy NATURA 2000, a to v rámci bývalého okresu Kolín (region Kolínsko).
Mezi největší druhy brouků vyskytujících se na území celé ČR (a Evropy) patří roháč obecný (Lucanus cervus). Tento druh do samostatné čeledi roháčovití (Lucanidae). Jeho velikost se pohybuje mezi 25–75 mm (největší samci dosahují vzácně až 90 mm) délky, velikost závisí především na kvalitě a množství dostupné potravy době vývoje larvy. Brouk se vyznačuje výraznou pohlavní dvojtvárností ve velikosti a tvaru kusadel, neboli tzv. rohů. Když je roháč vyrušen, vztyčí se do výšky a hrozivě rozevře kusadla. Tyto velké výběžky horní čelisti jsou však ovládány pouze slabými svaly a nelze je proto používat vyloženě jako obranou zbraň. U samců totiž neslouží k získávání potravy, nýbrž k vzájemným soubojům o samici, při nichž se oba protivníci pokoušejí jeden druhého nadzvednout a převrátit nebo shodit z větví na zem (může to vzdáleně připomínat souboje jelenů). Samičce, kterou si dospělý samec vybral, se dvoří tak, že ji v kruzích pomalu obchází s doširoka otevřenými kusadly.
Dospělí jedinci obývají listnaté lesy, tvořené převážně starými dubovými porosty, a to tam, kde zůstávají zbytky ztrouchnivělých po polomech padlých kmenů, zbytky ztrouchnivělých starých pařezů a kořenů. Takovéto stádium lesa je pro existenci roháče obecného životně důležité. Samička nedlouho po nakladení vajíček do ztrouchnivělého dřeva umírá a její partner ji o mnoho nepřežívá. Takže spatřit roháče v lese je možné v podstatě pouze v době po vylíhnutí, při páření a kladení vajíček, tedy pouze v červnu a červenci. Z vajíčka se vylíhne velká šedobílá larva, s tmavě hnědou hlavou a vrásčitým tělem. Tato na rozdíl od dospělců vyvíjí 5 až 6 let. A živí se právě ztrouchnivělým dřevem, které obsahuje mnohem více houbových spor než dřevo mladé. Larvy ho můžou snadněji žvýkat a mají větší přísun živin. Po zakuklení probíhá přeměna v dospělce poměrně rychle, avšak i dospělý brouk zůstává v kukle ještě několik měsíců v klidovém stádiu, tak aby vývoj dospěl přesně do stádia, kdy po opuštění kukly se dospělec může ihned znovu rozmnožovat.
Roháč patřil vždy mezi chráněné druhy i v ČR a dle zákona č. 114/1992 sb. a příslušné prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb. je zařazen mezi druhy ohrožené (příloha 3.), zároveň je zařazen v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR v kategorii ohrožený (EN).
Rozšíření roháče obecného v rámci České republiky je spíše ostrůvkovité, a to v závislosti na skladbě listnatých lesů (tedy v teplejších nížinných oblastech), na Kolínsku se stal poslední léta známým druhem celé části podél Labe a severně od Labe až po Žehuňskou oboru. Národní přírodní rezervace Kněžičky (dříve Žehuňská obora) a vlastní polesí Žehuňské obory patří k  prostorům, odkud se roháč vždy v příhodné době šířil do nejbližšího okolí.
K zajímavostem patří například to, že roháče proslavil slavný malíř Albert Dürer (1471–1528), který ho namaloval v životní velikosti. Tato známá kresba byla v sedmdesátých letech minulého století prodána za 175 000 marek.
Ve středověku se věřilo, že roháč létá nad vesnicemi se žhavým uhlíkem mezi velkými kusadly, a když ho upustí, může zapálit dům.
Roháč obecný – samička Roháč obecný (Jelen-Včelín) Roháč obecný (Žehuň) Roháč obecný (Žehuň) Roháč obecný (Žehuň) Roháč obecný (Žehuň)

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Letnice v kouřimském skanzenu

více - Letnice v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad, který se koná v neděli 4. června v 10.00 - 18.00 hodin.
(26.5.2017)

Výstava "Zelené svátky" v kouřimském skanzenu

více - Výstava
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na prohlídku tématické instalace o zapomenutých obyčejích pozdního jara, která je k vidění od 20. května do 15. června.
(16.5.2017)

Výstava "Dobrodružství cyklistiky" na zámku Humprecht

více - Výstava
Zveme Vás na reprízu úspěšné výstavy našeho muzea "Dobrodružství cyklistiky - éra vysokého kola v Čechách", která se koná ve dnech 15. května - 31. října na zámku Humprecht u Sobotky.
(11.5.2017)

Využijte poslední příležitost k návštěvě expozic ve Staré farní škole!

více - Využijte poslední příležitost k návštěvě expozic ve Staré farní škole!
Pouze do neděle 14. května máte možnost navštívit stálé expozice "Knihovna a pracovna J. S. Machara" a "Bitva u Kolína" ve Staré farní škole u kolínského chrámu sv. Bartoloměje.
(5.5.2017)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­