Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • otevření MLS
  • Báječný svět praní a žehlení
  • MESTANSKY_DUM

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje muzeum zajišťuje průvodcovskou službu.

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/ Stará farní škola
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Zvoncovité poháry z Kolína

Na konci pozdní doby kamenné (eneolitu) se v rozlehlé oblasti od severozápadní Afriky po Malopolsko a od Irska až do Karpatské kotliny rozprostíralo osídlení kultury lidu se zvoncovitými poháry (KZP, 2500–2300 př. Kr.). Nálezový inventář KZP známe hlavně z pohřebišť, kterých je jen v Čechách evidováno přes 500, oproti sídlištím, jichž bylo zjištěno zatím zhruba jen 30. Pohřební ritus je převážně kostrový, kdy muži jsou ukládáni ve skrčené poloze na levém boku, hlavou k severu, ženy na pravém boku hlavou k jihu, obličej je v obou případech obrácen k východu. Minimálně některé hroby byly pravděpodobně překryty mohylou, k čemuž však máme v českém prostředí pouze nepřímé důkazy. Žárových pohřbů je v Čechách asi 8 %, na Moravě dosahují přes 20 %, tato rozdílnost však může být dána stavem výzkumu. Z milodarů zemřelým kromě běžného keramického inventáře a měděných dýček zaujme zejména fenomén lučištnické výbavy – hroty šípů, kostěné obložení reflexního luku, kamenné či kostěné nátepní destičky (k ochraně zápěstí proti vymrštěné tětivě při střelbě z luku), přívěsky ve tvaru luku. Ačkoli se tato výbava nachází většinou v bohatších mužských hrobech, je známo i několik pohřbů žen – lučištnic, kde se pravděpodobně jedná o symbol společenského postavení. 
K největším zkoumaným pohřebištím v Čechách patří lokalita u nového lihovaru v Kolíně, kde František Dvořák prokopal přes 20 kostrových a jeden žárový pohřeb a opodál se mu podařilo zachytit sídliště ze stejné doby. Odsud také pochází několik tzv. zvoncovitých pohárů, které jsou nejvýraznějším typem nádob dané doby, zároveň jedním z nejkrásnějších projevů pravěkého hrnčířského umění a jejich tvar dal název celé kultuře. Jsou to luxusní, většinou červené či cihlově zbarvené nádoby (v méně případech černé) tvarem připomínající obrácený zvon, po celé ploše zdobené kolkem a rytím, které bylo po výpalu vyplněno bílou vápennou inkrustací. Tato keramika, často se vyskytující v hrobech, se svým dokonalým technickým zpracováním a velmi bohatou výzdobou liší od běžné vesnické produkce a i vzhledem k rychlému rozšíření na tak velkém území lze uvažovat, že plnila důležitou symbolickou funkci nejen ve světě mrtvých. Podle některých hypotéz se mohlo jednat o nádoby spojené s takzvanými picími rituály, které jsou v případě některých středoevropských eneolitických kultur již bezpečně prokázány. Obřady spojené s pitím alkoholických či narkotických nápojů jsou známy jako nový kulturní projev již od časného eneolitu a kromě pohřebních rituálů zřejmě sloužily i k upevňování vztahů a vnitřní identity uvnitř společnosti, jako i k navazování vztahů s jinými komunitami, což vlastně v pozměněné a „deritualizované“ podobě funguje dodnes.

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci/
rodinné: 60 Kč
zdarma: /děti do 6 let, ZTP.../
více...

aktuality

Slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi

více - Slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi
Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi, které se koná v sobotu 30. července.
(21.7.2016)

Podpořte nominaci tvrze v Hradeníně na cenu Národního památkového ústavu!

více - Podpořte nominaci tvrze v Hradeníně na cenu Národního památkového ústavu!
Obnova hradenínské tvrze je nominována na cenu Národního památkového ústavu "Patrimonium pro futuro". Nominaci můžete podpořit svým hlasováním do 31. srpna.
(20.7.2016)

Pokračuje rekonstrukce a dostavba Veigertovského domu

více - Pokračuje rekonstrukce a dostavba Veigertovského domu
V jarních měsících se opět rozběhla rekonstrukce a dostavba hlavní budovy našeho muzea na Karlově náměstí v Kolíně.
(16.7.2016)

Dokumentární film o bitvě u Kolína

více - Dokumentární film o bitvě u Kolína
V pátek 10. června uvedla Česká televize v rámci cyklu "Bitevní pole" dokument o významné historické události, která se v našem regionu odehrála roku 1757.
(12.6.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­