Muzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • Dobrodružství cyklistiky
  • Nejen nepřátelé
  • Vladimír Jan Hnízdo
  • expozice Bitva u Kolína
  • expozice Měšťanský dům

O muzeu

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve Veigertovském domě na Karlově náměstí a ve dvou dalších historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Muzeum zajišťuje průvodcovskou službu v kolínském chrámu sv. Bartoloměje

Regionální muzeum v Kolíně je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jeho součástí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a tvrz v Hradeníně. Muzeum také zajišťuje průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.


Červinkovský dům Z expozice "Měšťanský dům" Z expozice "Měšťanský dům" Mezinárodní den památek a historických sídel Dvořákovo muzeum pravěku Dny evropského dědictví Z expozice Dvořákova muzea Kolínska v pravěku Z programu "Masopust nastal!" Výstava Královská města Kolín a Kouřim ve středověku /foto Jaromír Novotný/
Miska z pozdní doby kamenné, řivnáčská kultura, Bylany Entomologická sbírka Josefa Šachla Velikonoční řehtačky Taktovka Františka Kmocha Brakteátový nález z Kolína Zlomek paroží pleistocénního veledaňka obrovského Rukopisná Kniha početní z roku 1820 Damaškový ornát, počátek 16. století a druhá polovina 18. století Rudolf Kremlička: Autoportrét Skleněný korál ze starší doby železné, halštatská kultura Tisk skladby Františka Kmocha "Kolíne, Kolíne" Stříbrný pozlacený korbel z tzv. Krychnovského pokladu, počátek 17. století Herbář Františka Viceny "Květena okolí černokosteleckého" Kuchařská kniha z roku 1800 Pozdně gotický zámek ze sbírky Karla Kuby, kolem roku 1500 Václav Radimský: Svarožici Zoomorfní figurka z doby bronzové, bylanská kultura, Hradenín Apatéka domácí z počátku 17. století Popravčí meč ze 17. století Rudolf Mazuch: Regulace Labe Z entomologické sbírky Václava Koženého Větrný mlýn z Borovnice

Představujeme muzejní sbírky

Kmen měkkýši - Mollusca

V 60. – 80. letech minulého století, kdy nebyl v Regionálním muzeu v Kolíně kurátor přírodovědných sbírek, byly sbírkového předměty tohoto typu mnohdy uloženy v nevhodných depozitárních prostorách, a většinou i zapomenuty. Patří k nim například zajímavá sbírka ulit a mušlí (měkkýši - Mollusca), která byla nalezena v papírových krabicích v koutě mezi tiskovinami v někdejším muzejním depozitáři na faře ve Skramníkách. Tyto předměty jsou součástí sbírkového fondu Podlipanského muzea v Českém Brodě, avšak po kompletní očistě, konzervaci a odborném zpracování v roce 1988 jsou uloženy v depozitáři přírodovědného oddělení Regionálního muzea v Kolíně.

Měkkýši a jejich schránky poutali pozornost člověka od nepaměti, a stali se součástí jeho života v mnoha formách, například jako potrava, nástroje, zboží, peníze, léky, ozdoby a dnes především různé, mnohdy kýčovité suvenýry. Tento živočišný kmen patří svou druhovou rozmanitostí k nejpočetnějším, na světě žije přibližně 135 000 druhů.
Měkkýši mají měkké, slizké tělo a žláznatý plášť, jenž vytváří schránku, složenou ze tří vrstev uhličitanu vápenatého a tenké organické vrstvy konchinové na povrchu. Schránky bývají různého typu: Celistvou schránku nazýváme ulitou a patří plžům; schránka ze dvou misek spojených ve vrcholu se jmenuje lastura a přisuzujeme ji mlžům; schránku z osmi příčných destiček vytváří paplži; rourkovitou, na obou koncích otevřenou schránku mají kelnatky; široce kuželovitou schránku vytvářejí přílipkovci, a poslední nejdokonalejší skupina měkkýšů hlavonožci až na malé výjimky schránku nevytváří.
Nejdůležitější součástí měkkýšů je tak zvaná noha, nejsvalnatější ústrojí celého těla. Slouží k pomalému pohybu. Nervová soustava je sice rozdělena dle tělesné stavby do více středisek, ale nejdůležitější je mozkové. Většina měkkýšů obývá sladké a slané vody, a proto dýchají žábrami, pouze menší suchozemská část dýchá plícemi. Krevní oběh je otevřený, a krev proudí tepennými a žilnými drahami do zvláštních prostorů tělní dutiny, odkud ji sbírají žíly vedoucí do dýchacích ústrojí. Měkkýši jsou většinou odděleného pohlaví, ale mnozí jsou i obojetníky.
Barevnost schránek způsobují organické pigmenty, které měkkýši získávají z potravy. Většinou se jedná o kombinace čtyř základních pigmentů: Černých melaninů, zelených porfyrinů, žlutých karotenoidů a modrých a červených indigoidů. Základní barva a vzor je dána geneticky (dědí se), samozřejmě existuje i značná barevná variabilita, ta je závislá na daném okolním prostředí a na typu a kvalitě potravy. Velké množství plžů patří mezi masožravce, ostatní se živí mořskými řasami, nebo organickými zbytky. U mlžů je to obráceně, převažují druhy živící se drobnými rostlinami, jen několik druhů je masožravých, nebo likvidují organické zbytky (mrtvé korýše a červy).
Sbírku ulit a mušlí ze všech světových moří, doplněnou a o suchozemské měkkýše z Čech, sestavil a do Podlipanského muzea v Českém Brodě pravděpodobně daroval dr. B. Slunéčko, není však známo kdy. Z dokumentace ke sbírce se dochoval pouze „Lístkový abecední katalog čeledí“ sestavený Vítězslavem Fr. Hlaváčem. Dle jedné z poštovních obálek se dalo pouze zjistit, že Vítězslav F. Hlaváč byl ředitel Národní školy v Klášteře nad Dědinou.
Sbírka bez jakékoliv datace obsahuje přibližně 332 druhů a tvoří ji zhruba 825 jednotlivých kusů. Několik vybraných větších kusů doplňuje výstavu Spolku ZOOGEOS Bohemia - „Volání dálek“, která nyní probíhá v Regionálním muzeu v Kolíně.
Indopacifik (Indický a Tichý oceán) zastupují na výstavě lastury mlžů zévy šupinaté (Tridacna squamaosa) a zévnatky skvrnité (Hippopus hippopus), déle pak ulity plžů křídlatce prstovitého (Lambis lambis) a rohatého (Harpago chiragra), voluty melounové (Melo mělo), bursy velké (Tutufa bubo) a šišana rudého (Cypraecassis rufa) a schránka hlavonožce loděnky hlubinné (Nautilus Pompilius). Mezi nejznámější ulity plžů z Indického oceánu patří ostranka velká (Chicoreus ramosus) a kotouč indický (Tectus niloticus). Karibskou oblast zastupují ulity plžů křídlatce velkého (Lobatus gigas) a vázovky bahamské (Turbinella angulata). A nakonec z Jaderského moře pocházejí lastura mlže kyjovky šupinaté a ulita plže sudanky sirná (Tonna galea).
Bursa velká Kotouč indický a voluta melounová Křídlatec rohatý a bursa velká Křídlatec veliký Kyjovka šupinatá Loděnka hlubinná a kotouč indický Ostranka velká a vázaovka bahamská Sudanka sirná Zéva šupinatá a zévnatka skvrnitá Zéva šupinatá Zévnatka skvrnitá

Regionální muzeum v Kolíně

Aktuální otevírací doba:

úterý–pátek:
9.00–17.00
sobota–neděle:

10.00–17.00

více...

facebook_logo

Vstupné:

základní: 50,– Kč /dospělí/

zlevněné: 25,– Kč
/děti, studenti, důchodci 60+, držitele karet EYCA/
rodinné: 125,– Kč /2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/

zdarma:
/děti do 6 let, děti z DD, ZTP, ZTPP, AMG, členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně/ 

aktuality

Koncert pro všechny dobré rodáky

více - Koncert pro všechny dobré rodáky
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na koncert kapely Krajanka Václava Hlaváčka, který se koná v neděli 25. srpna ve 14.00 hodin.
(16.8.2019)

Dožínky v kouřimském skanzenu

více - Dožínky v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na národopisný pořad "Dožínky", který se koná v sobotu 17. srpna v 10.00 - 18.00 hodin.
(5.8.2019)

Výstava "100 let proměn hranic našich regionů"

více - Výstava
Zveme Vás k prohlídce panelové výstavy, která se koná do 29. srpna ve Veigertovském domě v Kolíně.
(31.7.2019)

"Od Markéty k Matičkám" v kouřimském skanzenu

více -
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi k prohlídce tématické instalace, přibližující lidové obyčeje vrcholného a pozdního léta, která bude k vidění ve dnech 13. července - 8. září.
(5.7.2019)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
­